laupäev, 14. detsember 2019

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosolek nr 22

1. Osavalla vanema ülevaade

Hergo Tasuja: Hiiumaa vald sai 25. oktoobril kaheaastaseks. Sünnipäeva tähistasime avatud uste päevaga osavallamajades. Emmaste osavalla valitsust külastas sel päeval 22 inimest. Päev hiljem toimus sünnipäevamatk Kõpus Korbi mägedes ja terve kuu vältel orienteerumismäng üle Hiiumaa, mõlemat vedas eest Emmaste VAK.
EMKO töötajad alustasid männiku aluse trimmerdamisega ja korda tehakse järgemööda kogu ala. Käsitöömaja ja ambulatooriumi küttesüsteemid on välja vahetatud ja töötavad, vanad õliküttesüsteemid jäävad tagavaraks (kui midagi peaks põhiküttesüsteemiga juhtuma). Välja on saadetud lihthankes osalemise kutsed Jausa-Valgu-Harju piirkonnas lumetõrje teostaja leidmiseks.
Jõulud – I advendil ühine küünalde süütamine (tee ja piparkookidega) Emmaste kaupluse kõrval kasvaval kuusepuul ja juurtest kuuse juurde tuleb jõulumaa. 20. detsembril toimuvad jõulupeod lasteaias ja koolis.
Lasteaias on mai lõpuks kõik kohad täis. Tore väljakutse, kuidas edasi. Aga kindlasti leiame lahenduse. Lisaks on lasteaia ventilatsiooniruumis välja vahetatud tuletõkkeuksed, mille osas Päästeamet ettekirjutuse tegi.
Koostöös spetsialistidega on üle vaadatud tänavavalgustus Emmaste keskuses ja lasteaia juures, välja on vahetatud pirne. Järgmisena on plaanis kirikutee. Liiga suuri muudatusi ei teeks seal esialgu, sest KIKi on esitatud projektitaotlus 51 valgustuspunkti rekonstrueerimiseks ja ootame ära vastuse taotlusele. Siis selgub, kas saame tänavavalgustuse kaasajastada projektitoetusega või teeme seda aeglasemas tempos oma vahenditega.
Emmaste Põhikoolis toimub 22. novembril perepäev. Kooli arengukava on kinnitatud. Katusega rattahoidla on valmis ja aktiivses kasutuses. Kool tähistas oma 99. sünnipäeva ja teeb ettevalmistusi 100-ndaks juubeliks.
Raamatukogu tähistas oma 101. sünnipäeva ja hingedepäeval oli raamatukogus rekordarv külastajaid.
Hiiumaa valda külastasid Tartu (7 inimest) ja Lääne-Nigula (36 inimest) valdade delegatsioonid.
Täna (8.11) toimub Emmaste kooli saalis üle-vallaline beebipäev. Edaspidi hakkavad beebipäevad toimuma Suuremõisa lossis. Veebruaris võõrustame Vabariigi aastapäeva aktust ja kontsertosa, vallavanema-volikogu esimehe vastuvõtt toimub Käinas Tuuletornis.
Jane Üksik: kas kaasavast eelarvest läheb töösse ainult 1 projekt?
Hergo Tasuja: kaasava eelarve hääletuse võitis Nurste krossirada. Ettepanek on, et järgmisel aastal realiseerime rohkem kaasava eelarve ideid. Sel aastal sai samuti valmis kaks eelmiste aastate kaasava eelarve ideed (raamatukogu parkla ja katusega rattahoidla kooli juurde).
Liina Lepamaa tundis huvi Jausa-Valgu-Harju lumelükkamise piirkonna suuruse vastu.
Hergo Tasuja selgitas, et kõik piirkonnad jäävad samaks.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks


2. Volikogusse minevad eelnõud

2.1. Välireklaami paigaldamise eeskiri II lugemine

Katrin Visnapuu: Tegime muudatusettepaneku, et ärireklaam võiks olla vallas tasuline. Selgus, et see ei ole nii lihtne. Tegemist on maksuga ja kehtestada tuleks reklaamimaks, mida vald peab hakkama haldama. Kogumine ja haldamine võib minna kallimaks, kui on saadav tulu.
Hergo Tasuja selgitas, et arenguosakond andis osavallakogu ettepanekule hinnangu ja selgitas arenguosakonna seisukohta.
Liina Lepamaa täpsustas, et jäi maksu kehtestamise ettepaneku suhtes eelmisel korral erapooletuks ja on jätkuvalt maksu kehtestamise vastu.
Volikogu esimees Aivar Viidik kommenteeris teemat ja jagas selgitusi välireklaamide paigaldamise ning tasude kohta.
Jane Üksik tundis huvi, et kas 5 tööpäeva on piisav aeg reklaami paigaldamise teatise menetlemiseks.
Hergo Tasuja vastas, et kui taotlus on korrektne ja kõik load ja kooskõlastused on olemas, siis on aeg piisav.
Aivar Viidik täpsustas, et valla sadamates olev ärireklaam on kontrolli all ja seal müüb reklaamipinda SA Hiiumaa Sadamad. Lisaks täpsustas ta reklaami paigaldamist riigimaanteede äärde ja et valla eeskiri reguleerib ainult valla avalikku ruumi paigaldatud reklaami.

Otsustati: võtta volikogule 11.10.2019 koosolekul tehtud ettepanek tagasi.

Ülejäänud eelnõude kohta osavallakogu arvamust ei avaldanud.


3. Ülevaade jäätmehanke hetkeseisust

Hergo Tasuja: uuest aastast algab uus jäätmehanke periood. Toimusid avalikud koosolekud ja Hellamaa Perekeskuses toimunud koosolek filmiti üles ning peaks saama valla kanalites avalikult nähtavaks. Koosolekud olid rahvarohked, Emmastes umbes 50 inimest.
Igasse osavalda jääb vähemalt üks suurem avalik jäätmete kogumise punkt, kus on viite liiki jäätmete konteinerid – segapakend, paber ja kartong, klaas, lisaks vald hakkab koguma ka vanapaberit ja kasutuskõlbmatuid tekstiilijäätmeid. Taaskasutusse minevaid rõivaid hakkab kokku koguma Uuskasutuskeskus MTÜ kogumisringidega. Praegu toimuvad ettevalmistused Ollimale kogumispunkti rajamiseks – piirdeaed, kõva alus, valgustuse ja kaamera paigaldamine. Erinevate jäätmete konteinerid saavad olema erinevat värvi. Praegused pakendijäätmemajad jäävad kuni aprillini (üleminekuperiood). Vald plaanib hankida läbi Hiiumaa Prügila 1000 konteinerit neile, kes on valmis kodust pakendeid ära andma kohe uuest aastast. Lisaks annab Hiiumaa Prügila tasuta võimaluse aasta jooksul konteiner välja vahetada, kui olemasolev on kas liiga väike või liiga suur. Novembrikuu valla teataja on samuti pühendatud jäätmeteemale. Detsembris hakkab vedaja sõlmima lepinguid, mis saadetakse kas meilitsi või posti teel.
Liina Lepamaa: minu käest on küsitud, et kes vastutab Uuskasutuskeskuse ringidel nende riiete kvaliteedi eest?
Hergo Tasuja selgitas, et iga inimene peab ise vastutama.
Jane Üksik jagas oma mõtteid Emmastes toimunud koosoleku kohta. Toimus arutelu Emmaste koosolekul esitatud küsimuste ja teemade üle.
Hergo Tasuja selgitas, et Emmaste osavallas jääb suuremaks avalikuks jäätmepunktiks Ollima ja ka Sõru sadam (va vanapaber ja tekstiilijäätmed). Suvel on suurem tähelepanu pööratud olmeprügi kokku kogumisele avalikus ruumis. Poodide (Emmaste ja Nurste) juurde jäävad klaasikonteinerid ja kaalumisel on klaasikonteineri jätmine ka Jaussa.
Katrin Visnapuu ütles, et temani on jõudnud kriitika jäätmete teemaliste koosolekute ja ka muude avalike koosolekute toimumise aja suhtes. Tööinimesed ei saa osaleda.
Hergo Tasuja selgitas, et  koosolekute toimumise aeg sõltus Keskkonnateenuste ja Keskkonnaameti inimeste ajakavast, kes olid kolmeks päevaks Hiiumaale tulnud. Koosolekud olid nii päevasel ajal kui ka õhtupoole.
Aivar Viidik täpsustas ja selgitas pakendite kogumise põhimõtteid ning suurjäätmete (mööbel, koduelektroonika, vana sanitaartehnika jne) äravedamise võimalusi ja korda ning märkis et nende vedu toimub tasu eest. Ehitusjäätmed (nt vanad aknad-uksed ja muu ehituspraht) tuleb elanikel ise viia jäätmejaama. Lisaks tundis volikogu esimees huvi, et kuhu pannakse Emmaste osavallas haljastusjäätmed?
Hergo Tasuja vastas, et hajaasutuses on eraisikutel see ise korraldatud, osavallal oma punktid.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks


4. Arvamuse andmine valla 2020. a eelarveprojektile

Hergo Tasuja tutvustas ja andis selgitusi Hiiumaa valla ja Emmaste osavalla eelarveprojektide kohta.
Toimus arutelu ja osavalla vanem vastas osavallakogu liikmete küsimustele.

Otsustati: toetada eelarveprojekti esitatud kujul.


5. Teadetetahvlid osavallas

Vaja on kaardistada ja üle vaadata tänased infotahvlid ning selgitada, kas ja kuhu panna uusi. Kus on vaja asukohta vahetada. On koostatud ühistabel, kuhu ka külaseltsid saavad täiendusi teha.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja täiendada tabelit.


6. Rahvamaja ümbruse maa küsimus 

Rahvamaja kinnistu omandanud isikul on huvi piirkonna ja rahvamaja ümbritseva kinnistu osas. Rahvamaja kinnistu on uuele omanikule tema ideede elluviimiseks liiga väike, mistõttu ta soovib omandada kõrvalasuva vallale kuuluva kinnistu eesmärgiga rajada sinna avalik skulptuuripark, mis võiks olla lisandväärtus piirkonnale.
Vallavara korra järgi on erinevad võimalused. Üks variant on kinnistu müüa, teine variant on sõlmida leping kinnistu tasuta kasutamiseks teatud aastateks, seades kriteeriumiks, et ala jääb jätkuvalt avalikuks kasutamiseks. Et asjaga edasi minna, on vajalik osavallakogu arvamus.
Anne-Mall Reinu: minu ettepanek on pigem anda tasuta kasutusse ja mitte müüa.
Jane Üksik: olen samal arvamusel, aga leping peaks seadma täpsed ja laiapõhjalised tingimused kinnistu kasutamiseks.
Katrin Visnapuu: lepingut ei tasuks teha väga pikaks ajaks. Ettepanek teha leping maksimaalselt 10 aastaks. Alati saab hiljem lepingut pikendada.
Toimus arutelu teema üle.
Liina Lepamaa tegi ettepaneku osa kinnistust lepingust välja jätta.

Otsustati: nõustuda kinnistu tasuta kasutusse andmisega kuni viieks aastaks ja mitte nõustuda kinnistu müügiga. Täpsustada kinnistu piirid ja lepingusse kirja panna väga täpsed kasutamise tingimused.


7. Muud küsimused

Liina Lepamaa: minul on edasi anda soov ja palve vallakodanike poolt, et Kärdlast kell 17.20 väljuval bussil, mis on Emmastes kell 18.25, oleks nõudepeatus Õnguni.

Kommentaare ei ole: