pühapäev, 31. mai 2020

Lasteaed


Samm perede heaks

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon andis 22. aprillil menetlusse seaduseelnõu 183 – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse. Juhtivkomisjon ehk kultuurikomisjon arutab eelnõu teisipäeval, 2. juunil.
Eelnõuga kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu, vastav kulu jääb riigi kanda.
Sel õppeaastal omandab meil alusharidust 66 330 last, riigieelarve jaoks tähendab kohatasu korvamine umbes 40 miljonit eurot. Samas on see igakuine ära jääv kulu meie peredele.
Võrdluseks. Kütuseaktsiisi langetamise, mida aprillis tehti, mõju riigieelarve on hinnanguliselt 67 miljonit. Millist mõju tänane kütusehind isiklikule eelarvele avaldab, saab igaüks ise arvutada.
Suured erinevused
Täna on Eestis märkimisväärsed erinevused lasteaia kohatasudes. Vahe on omavalitsuste lõikes enam kui kümnekordne.
Enamik omavalitsusi on kehtestanud lasteaia kohatasu, mis on otseselt seotud alampalgaga. Seadus lubab ülempiiriks 20 protsenti alampalgast. On räägitud, et see ei ole õige ega õiglane: kui tõuseb alampalk, tõuseb automaatselt ka kohatasu.
Tänavu on alampalk 584 eurot kuus. Maksimaalne kohatasu seega 116,8 eurot kuus lapse kohta. Ja mitu omavalitsust kasutabki ülempiiri.
Hiiumaa eesrindlik
Hiiumaa vald paistab Eesti omavalitsuste seas silma kui vald, mis panustab oluliselt alusharidusse.
Hiiumaal kehtib käesolevast aastast ühtne lasteaiatasu, millele ei lisandu toiduraha: pere ühe lapse eest on osalustasu 30 eurot, teise lasteaias käiva lapse eest 25 eurot ning alates kolmandast lapsest täiendavat osalustasu ei ole.
Kui arvutada kokku kõik kulud, mis lasteaias lapsega seotud, siis lapsevanem kandis Hiiumaal 2019. aastal viis protsenti kogukuludest. 95 protsenti seega vald.
Veel väiksem oli see vaid Põhja-Sakala (4%), Tõrva (4%), Alutaguse (3%), Vormsi (2%) ja Kanepi (1%) vallas. Keskmiselt oli see üle kümne protsendi.
Lisaks ei esitanud Hiiumaa vallavalitsus eriolukorra ajal ning kuni 1. septembrini osalustasu arveid päevade eest, mil laps lasteaias ei käi.
Hiiumaal tegutseb kuus lasteaeda, kus kokku käib 307 last. Eriolukorra ajal langes osalejate arv minimaalselt 7-8 lapseni. Tänaseks on lasteaedades pea 200 last igapäevaselt.
Kindlasti tuleb tunnustada meie lasteaedade töötajaid, kes tegutsesid samuti eesliinil ja vaatamata kohati väikesele laste arvule, olid valmis teenust ööpäevaringselt pakkuma. Õnneks meil selleks tarvidust ei tekkinud.
Tulles tagasi eelnõu juurde, siis SDE algatus on oluline muudatus riigieelarve mõttes. Aga seda just lastega perede toetamiseks mõeldud meetmena. Suudame täna pakkuda tasuta põhikooli- ja isegi kõrgharidust.
Teeme siis selle viimase sammu ja otsustame, et toetame laste haridusteed alusharidusest alates, hea Riigikogu liige.

Ilmus 29.05 Hiiu Lehes

neljapäev, 21. mai 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosoleku protokoll nr 27 15. mai

1. Osavalla vanema ülevaade

Hergo Tasuja: Eriolukord riigis saab läbi, piiranguid leevendatakse. Juulist taastub loodetavasti tavaline elurütm. Eriolukorra kohta koostatud koonddokument on teile saadetud ja ka valla infokanalites kättesaadav.

Tohvri hooldekodu projekteerimis- ja ehitustööde leping on sõlmitud ja projekteerimistöö käib. Mai lõpus tuleb ettevõtja kohale ja tööde lõpptähtaeg on oktoober 2021 (2 kuud pikendatud seoses vahepealse eriolukorraga).
Sõru Paadikuurile Päästeameti poolt veebruaris tehtud ettekirjutuse kevadtähtaja puudused on üürniku poolt kõrvaldatud. Vaja on teha mõned suuremad tööd, millel on pikem tähtaega. Juunis tuleb EST-LAT projekti rahastuse lõplik otsus väikelaevasadama renoveerimiseks.
Lõppenud on tänavakivide paigaldamise hanked (Päevakeskuse esine, kooli juures algklasside esine ala, Leisu koolimaja jalgteed), juuni lõpuks on tööd teostatud. Valla ühine teede hange lõppeb 19. mail ja väiksemate tööde pakkumiste tähtaeg on 22. mai.
Lõppes hange madalseiklusraja paigaldamiseks Emmaste männikusse. Saime hea pakkumise ja anname pakkujale teada, et oleme valmis temaga lepingu sõlmima. Lisaks kolime ka Emmaste jõu-õue madalseiklusraja juurde ümber.
Rahalisest olukorrast: 1. aprillist vallavalitsuse korraldus allasutuste ja osavaldade eelarvet 10 % ulatuses kärpida, mis Emmaste osavalla puhul tähendab - 87 000 eurot. Lisaeelarvega läheb vallavalitsuse volikokku ilmselt augustis. Tulumaksu on laekunud aprillini + 9 %, aprilli laekumine oli -7 %, neli kuud kokku +4%. Planeeritud valla eelarves +5 %. Samas läheb Hiiumaal võrreldes muu vabariigiga hästi.
Vallavalitsuse poolt kuulutatakse välja hange KIKi tänavavalgustuse projekti tööde tegemiseks kolmes osavallas.
VAKi, muuseumi ja raamatukogu koostöös ja noori kaasates on valminud Emmaste osavalda tutvustav voldik, mida suvel jagada.
Hiiumaa Arenduskeskuse üleskutsele registreerida kaugtöö võimalused Hiiumaal olid kolm kiiremat kaheksast Emmaste osavallas – Sõru muuseumi II korrus, Emmaste raamatukogu II korrus ja Valgu seltsimaja
EMKO-l käsil kevadtööd – kruusateede hööveldamine, niitmine, Liivalauka suplusranna korrastamine.
Lasteaia töötajad korrastasid Emmaste ja Mänspe kalmistuid ja ka haudu, kui omaksed ei saanud seda liikumispiirangute tõttu ise teha ja soovi avaldasid. Tänaseks on laste arv lasteaias ca 50% ulatuses taastunud.
Mai algusest on muutunud pakendimajade süsteem. Emmaste keskuse endine pakendikonteinerite koht kujundatakse ümber turuplatsiks, kasutades olemasolevat õuemööblit.
Valgu ja Ulja bussipeatustesse on külaaktivistide poolt paigaldatud uued istepingid. Aitäh tegijaile!
VAKil lõppes Emmaste liigub liikumissari, millest enamus etappe toimus virtuaalselt. Sõru muuseumis ettevalmistused suvehooajaks koostöös Hiiumaa Muuseumidega.
Emmaste Põhikool jätkab valdavalt distantsõppel, hakkavad toimuma spordipäevad ja projektõpe, jätkub toidupakkide jagamine.
Raamatukogus on säilinud tavapärane töörütm, võimalus ka kontaktivabaks laenutuseks.
Leisu seltsimaja juurde on välisvahenditest hangitud Emmastega sarnane jõu-õu ja Liivalauka supluskoha jaoks rannavolle komplekt.
Treeningutega alustas ja hankis teise paadi Sõru Merekool ning Nurste krossirajal algavad kaasava eelarvega seotud tegevused. Spordiväljakutel on toimunud samuti korrastustööd, järgmine etapp on kraavisüsteemide uuendamine.
15. maist läheb lahti värvikampaania, registreerimine muutub inimesele natuke lihtsamaks ning toimub esimene Uuskasutuskeskuse kogumisring, mis saab alguse Emmastest.

Küsimusi osavalla vanemale ei olnud
Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

2. Maanteeameti poolt plaanitav Emmaste keskuse liikluskorralduse muutus

Hergo Tasuja: Eelmisel korral sai öeldud, et esitame Maanteeametile vastulaused ja oma ettepanekud, siis seda me ka tegime. 27. aprillil tuli Maanteeameti kiri, kus oli välja toodud, et ei meie ega kahe ettevõtja ettepanekutega ei arvestata. Olid mõned asjad, millega nad olid nõus arvestama (parklasse suunav viit ja seoses ülekäiguraja tõstmisega on vaja ka valgustus ringi tõsta).

Osavalla vanem selgitas osavallakogu liikmetele vahepealseid arenguid ja saavutatud lahendusi. Lahenduseks oleks, et valla poolt saadame Maanteeametile uue vastuskirja, kus toome välja, et soovime olla kogu projekteerimise protsessi ja edasiste tegevuste juures kaasatud ja kui parkimiskohtade loomiseks või parkimisvõimaluste säilimiseks on vaja uut parklat, siis oleme valmis rahaliselt ka panustama.
Selleks on erinevad variandid: lihtsam ja odavam oleks kaotada ära ristisuunaline parkla ja otseühendus riigimaanteega ja tehakse vahele kõnnitee äär, mille tulemusena tekib sissesõit taskusse ja jääb 2-3 kohta. Teise variandi korral on vaja, et maaomanikud (vald ja eraomanik) annaksid nõusoleku, et projekteeritakse uus ja suurem parkla ja see läheks nende maale. Selliste variantidega hakkaks projekteerimine peale sügisel, talvel võiks olla joonis valmis, siis saaks korraldada avaliku koosoleku ning kevadel saab töödega peale hakata. Kõik kulud kuni ehituseni on Maanteeameti kanda, aga kui see tähendab uue parkla ehitust, siis peaksid vald ja/või ettevõtted samuti panustama.

Toimus arutelu erinevate parkimist võimaldavate variantide üle. Osavallakogu liikmed leidsid, et parkimine peab poe ees säilima.

Hergo Tasuja: minu ettepanek, mille kohta on oluline osavallakogust otsus saada, on et soovime olla ametlikku käiku kaasatud ja lubame, et kui projekteerimise käigus selgub, et parkimisvõimaluste tagamiseks on vaja uus parkla ehitada, siis me finantseerime või kaasfinantseerime seda.

Otsustati: Osavallakogu seisukoht on, et Maanteeamet peab kaasama maaomanikud, huvitatud ettevõtjad, osavalla valitsuse ja osavallakogu ning läbi rääkima ja arvestama meie seisukohtadega, et poe ees säiliks parkimisvõimalus. Oleme valmis võtma kohustusi uue parkla ehituse korral.

Liina Lepamaa: toetan kirja saatmist. Teen ettepaneku kutsuda teema arutamiseks osavallakogu korraliste koosolekute vahepeal (järgmisel nädalal) kokku kõiki osapooli kaasav ümarlaud ja et ka kõik osavallakogu liikmed oleksid kohal.

3. Hiiumaa Vallavolikogu eelnõud
Osavallakogu ei avaldanud ühegi eelnõu kohta arvamust

4. Muud küsimused

4.1 Suviste sündmuste korraldamine
Osavallavanem selgitas avalike ürituste korraldamise võimalusi. Juulikuuni on avalikud üritused keelatud. Säilib 2+2 nõue, siseruumides ei tohi olla üle 500 inimese ja välitingimustes üle 1000 inimese.
Emmaste osavallas saaks toimuda juuli keskpaigas Sõru Saund ja augustis Sõru Jazz ja Muinastulede öö koos Muuseumiööga.

4.2 Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 12. juuni 2020 kell 9 vallamajas.


reede, 15. mai 2020

Lasteaiad

Statistikat lasteaedade kohta.

Kohalkäinute arv Hiiumaa lasteaedades eriolukorra ajal.

  KOKKU
Kohalkäinute % 
16.märts 31 10%
20.märts 7 2%
03.apr 9 3%
16.apr 32 10%
22.apr 46 15%
04.mai 123 40%
12.mai 131 43%
15.mai 104 34%


Võrdlus Eesti lasteaedade kohta.

Vanema kaetav osa kogukulust - Hiiumaal oli see 2019. aastal 5%.
Väiksem oli see Põhja-Sakala (4%), Tõrva (4%), Alutaguse (3%), Vormsi (2%) ja Kanepi (1%) vallas. Keskmine selgelt üle kümne protsendi.

kolmapäev, 13. mai 2020

Statistika

Möödus kaks kuud eriolukorra kehtestamisest.

Veidi statistikat Hiiumaalt. 

Hiiumaal on 10.05.2020 seisuga võetud 666 COVID-19 testi.

Hiiumaal kohapeal on olnud üheksa COVID-19 viiruse positiivset juhtumit.

Heltermaa-Rohuküla parvlaevaliinil oli aprillis reise 352, sõidukeid veeti üle 4856 ja reisijaid 4709. Aastal 2019 olid need numbrid vastavalt 396, 20 920 ja 44 174.

Võrreldes aastaid 2020 ja 2019 on reisijate arv maakonnaliinidel ajavahemikus 13.03-21.04 vähenenud kolm korda, vastavalt 16 556 ja 5240 reisijat.

Valla infoliin 463 6099 töötas 7 päeva nädalas alates liikumispiirangute väljakuulutamisest. Infotelefon töötas kokku 56 päeva jooksul 431 tundi ja 15 minutit, vastu võeti 3034 kõnet.

Spordikool

Lühidalt Spordikooli hetkeseisust ja lähitulevikust.

teisipäev, 12. mai 2020

Töötukassa

ERR vahendab, et töötute arv on kasvanud ja jääb veel napilt alla 50 000.

Madalaim on registreeritud töötuse määr Hiiumaal - 4,7 protsenti.
Registreeritud töötuid 10. mai seisuga 210. Eriolukorra alguses, 12. märtsil oli see number 142.

Aktiivselt on kasutatud töötasu hüvitise meedet, mida on määratud 12 978 asutuse 104 931 töötajale. 85 622 inimest on saanud hüvitist ühe ning 19 309 inimest kahe kuu eest, mis on ka maksimaalne periood. Ligi 60% on töötleva tööstuse, jae- ja hulgikaubanduse ning majutus-toitlustus tegevusvaldkonnast.
Määratud hüvitiste kogukulu on 114,2 miljonit eurot.

Hiiumaal on töötasu hüvitist saanud 70 asutust 234 töötaja jaoks. Neist 63 töötab majutuse ja toitlustuse valdkonnas, 52 töötleva tööstuse tegevusaladel. Kokku on toetussumma 260 000 eurot.

kolmapäev, 6. mai 2020

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - aprill  2020. aasta

Kokku Aprilli võrdlus Esimesed kuud
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 3 419 511 3 302 520 -10,1 3,5
Hiiumaa vald 3 092 025 2 952 388 -7,4 4,7
Kihnu vald 199 368 192 667 -20,9 3,5
Lääne-Nigula vald 1 885 938 1 841 135 -17,8 2,4
Lääneranna vald 1 276 788 1 245 894 -10,9 2,5
Muhu vald 617 413 622 900 -17,5 -0,9
Pärnu linn 13 157 009 12 680 333 -12,5 3,8
Ruhnu vald 55 112 56 842 -15,4 -3,0
Saaremaa vald 8 673 297 8 608 285 -16,7 0,8
Vormsi vald 148 251 140 564 -9,5 5,5
KOKKU 415 465 683 395 257 166 -8,5 5,1