pühapäev, 16. august 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosolek nr 29

Päevakorrapunkt 1

Osavalla vanema ülevaade

Hergo Tasuja: Viimasest osavallakogu koosolekust on möödunud kaks kuud. Suvi on olnud veidi teistsugune, aga tegus. Vaatamata erioludele toimus Sõru Saund peaaegu soovitud mahus ja läks päris hästi. Korraldajad soovivad uueks aastaks sammu edasi astuda ja asju veel paremini teha. Sõru Jazz toimub augusti lõpus Paadikuuris ja see seab korraldamisele piirangud (50% täituvus). Natukene oli väljakutseid kooskõlastustega. Aga loodame ja usume, et kõik laabub ja läheb hästi.

12. juunil paigaldati Emmaste spordihalli juurde Anne Golubile, kes sel päeval juubelit tähistas, tänupink ja juulikuus sai Haldi säärele paika tänupink Liia Lüdig-Algverele, kellel oli maikuus juubel. Aasta teise poolde jääb veel paar pingiavamist.

Toimus kohtumine SA Hiiumaa Sadamad uue juhatuse liikme ja Kärdla Veevärgi juhatajaga. Fookuses oli Sõru sadama kanalisatsioon ja soovime järgmisel aastal rajada sadamasse väikese tõhusa puhasti.

Neljapäeval (13.08) on Nurstes krossipäev. Kaasava eelarve võiduidee on valminud, rada on ümber ehitatud ja toimub näidistreeningupäev, kus räägitakse ka täpsemalt mida tehti. MTÜ-l on piirkonnast leitud treener, kes on valmis aastaringselt noori juhendama.

26. septembril toimub Maal elamise päev. Hiiumaa vald osaleb, sel aastal on fookuses Emmaste osavald.

Kevadel paigaldati Sõru muuseumisse uued õhksoojuspumbad, mis maja ära kütavad ja suvel jahutavad ning välja vahetati ka valla korterite õhksoojuspumbad.

Tohvri Hooldekodu laienduse ehitaja on kohapeal 17. augustil. Projekt on praegu veel kinnitamata ja seetõttu ei saa väljastada ehitusluba.

Tänavakivid on paigaldatud Emmaste Päevakeskuse ette ja kooli algklasside juurde. Sügiseks saavad korralikud jalgteed ka Leisu koolimaja juurde. Kooli ja spordihalli vaheline tee on valgustatud (madaltänavavalgustus) ja kooli juurde on paigaldatud võrkpüramiid. Algklasside garderoobi on paigaldatud ronimissein. Spordiväljakute ja mõisapargi heaks on uuendatud kuivendussüsteemi, et liigvett ära juhtida ning kuu lõpuks saab uue katte ka tänavakorvpalliväljak.

Lasteaias kontrolliti väliala ehk hinnati mänguvahendite seisukorda ja ohutust. Mitmed vahendid tuli eemaldada, mitmeid on korrastatud. Uuendamisele läheb lasteaia suurim mänguplats ja teehankega saab korda ka lasteaia ringtee ja parkla. Lasteaias on kõik kohad täis, sh ka lisakohad ja ilmselt tekib kohe järjekord.

VAKis algas töömalev, mis tegutseb terve nädala. Kuu lõpus (29.08) toimub muuseumi- ja muinastulede öö üritus.

Uued infotahvlid on paigaldatud. Mõni on veel varuks, kui tekib soov uue asukoha osas. Töömalev värvib need üle.

Bussiliikluses on alates 18. augustist muudatus ja kaugliin Emmastest Tallinna hakkab käima igapäevaselt kuni 31. augustini. Praegu käib nädala viimastel päevadel hommikuti maakonnaliin Õngult Käina, et seal kiirbussile ümber istuda saaks.

Kuu algul viidi lõpuni Reheselja küla 2007. aasta algatus ja nüüd on ka Sepaste külas tänavavalgustus, 9 tänavavalgustusposti. Aitäh Arvu Kasteinile abi eest. Lisaks ühendame ka Pärna ringi 5 valgustit osavalla võrguga, seni olid eraisiku elektrivõrgus. Palusime Tõnu Pomerantsil värskendada kunagi Emmaste vallale tehtud Nurste tänavavalgustuse projekti ja loodame, et siis saab ka Nurstesse tänavavalgustuse. Uuel aastal saame KIK-i abil uuendada Emmaste keskuse tänavavalgustuse ja seejärel on võimalik seda ka nt Tärkmale edasi projekteerida.

Kaie Mets ja Kersti Lehtsaar värskendasid kodanikualgatuse korras Emmaste keskuse kunagi pakendikonteinereid ümbritsenud aediku ja pingid-laua. Istumiseks leiab see juba kasutust, aga loodame, et sinna kujuneb ka turu moodi müügiala.

Uuel nädalal saab valmis Emmaste keskuses madalseiklusrada, mille kõrvale on viidud ka välijõusaal. Teine jõusaal õnnestus hankida Leisu koolimaja juurde.

Liina Lepamaa tegi ettepaneku paigaldada värskendatud aediku juurde ka jalgrataste hoidik, et jalgrattad värvi maha ei kraabiks.

Küsimusi osavalla vanemale ei olnud

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 2

Prügimajanduse hetkeolukorrast

Katrin Visnapuu: Facebookis ja mujal kurdetakse prügiuputuse üle Hiiumaal, konteinereid ei tühjendata, lisavedusid ei toimu jne

Hergo Tasuja: Teenusepakkujaga on suheldud järjepidevalt. Juulis paigaldasime Ollima jäätmepunkti ja Sõrule ka veograafikud. Pakendite puhul on vald partner taaskasutusorganisatsioonile.

Katrin Visnapuu juhtis tähelepanu, et klaasi kogumiskohtades on maas palju klaasikilde, mis on ohtlik.

Toimus arutelu prügiveo hanke täitmise üle vedaja poolt. Hergo Tasuja selgitas olukorda ja valla võimalusi.

Katrin Visnapuu: mida saab vald teha, kui on rikutud hanke tingimusi?

Hergo Tasuja: hanke järgi peaks saarel olema kaks autot ja kolmas mingite tundide kaugusel ja valmis reageerima. Rikkumised peaks olema fikseeritud. Avalike punktide veograafikud on paika loksutatud ja üldiselt see toimib. Ettemakstud prügikotte on juulikuu jooksul müüdud ca 800 tükki, aga Saarte Liinidega ei saadud konteineri asukoha osas Heltermaa sadama alal kokkulepet ja konteineri eramaale paigutamise osas enne sadamat ei andnud nõusolekut Maanteeamet (viidates liiklusohutusele). Saarte Liinidega peab talvel uuesti rääkima ja samasugune konteiner võiks olla ka Sõru sadamas.

Pilvi Post tundis huvi eterniidi kogumisringi kohta.

Hergo Tasuja vastas, et pakkumiste tähtaeg oli täna (10.08) ja vallavalitsus kinnitab vedaja. Seejärel teavitatakse avalikult kuupäev, millal algab registreerimine. Kindlasti me esimese korraga ei suuda rahuldada inimeste vajadusi, kogumaht valla peale on 50 tonni. Aga suure huvi ja vajaduse korral saame selle kampaaniaga jätkata.

Toimus arutelu avalike ürituste ajal tekkiva prügi ja selle äraveo teemal.

Otsustati: Võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 3

Maanteeameti poolt planeeritava Emmaste keskuse liikluskorralduse muudatuse küsimuses toimunud arengud

Hergo Tasuja: Juulis toimusid mõõdistustööd. Projekteerimine käib, materjale ei ole veel jagatud.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Volikogu eelnõud

4.1. Valla lisaeelarve

Hergo Tasuja tutvustas lisaeelarve koondtabelit ja selgitas, et lõplik variant kinnitatakse kolmapäeval vallavalitsuses. Lisaeelarve on koostatud konservatiivselt, tulumaksu laekumise prognoosi vähendamisega 10%, sest pole teada, mida aasta lõpp toob. Kogu valla peale oli vaja kokku tõmmata ca 1 miljon, Emmaste osavallas 90 000 eurot. Vabariigi Valitsuse lisaeelarve suunas Hiiumaale toetusena 2 miljonit, millest 400 000 eurot sihtotstarbelisena teedele ja 400 000 eurot koroona kulude katteks. Ülejäänud 1,2 miljoni euro investeeringuobjekti kohta langetab volikogu otsuse augustikuu istungil.

Emmaste osavallas tuleb lisada vahendeid jäätmekäitlusele 8 000 eurot ja tegemata jäänud Kõlakoja investeeringu asemel kasutaks seda lasteaia mänguväljaku uuendamiseks ja vana utiliseerimiseks, maksumusega 10 000 eurot.

Lisaeelarve läheb kahele lugemisele ja augusti volikogu otsustab muudatusettepanekute tegemise tähtaja.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelnõud

4.2. Pagana katastriüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest loobumine

Pilvi Post selgitas olukorda. Maatükil paiknes endine Pärna pakendijäätmemaja ja nüüd soovib Vanapagana kinnistu omanik seda liita oma kinnistuga. Seaduse alusel on kõigil piirinaabritel võimalus seda omandada. Kuna maatükk piirneb valla teega, siis tuleb volikogu käest küsida, kas vald soovib seda omale. Vallal ei ole osavalla hinnangul seda maatükki otstarbekas omandada ja eelnõu järgi vald loobub selle taotlemisest munitsipaalomandisse.

Toimus arutelu ja hääletamine katastriüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest loobumise üle. Kõik olid loobumise poolt.

Otsustati: Toetada maatüki munitsipaalomandisse taotlemisest loobumist.

Päevakorrapunkt 5

Endise kultuurimaja projekti areng

Selgitusi andis osavalla vanem Hergo Tasuja. Praegu on majja sissepääs piiratud ja tagatud ohutus. Õue-ala on trimmerdatud ja maja seest prahist puhastatud. Omanikul on plaan järgmisel suvel skulptorid kohale kutsuda, kuna sel aastal tegi koroonaviirus omad korrektiivid. Järgmisel aastal saab siis ehk ka adekvaatsema pildi kavatsustest.

Otsustati: hoiame silma peal arengutel, eelkõige ohutusel ja heakorral kinnistul.

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud

 

Järgmine osavallakogu koosolek toimub 11.9.2020 kell 9 vallamajas


reede, 14. august 2020

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks - juuli
 
Nimi 2020 2019 Muutus
Haapsalu linn 912 526 915 263 -0,30
Hiiumaa vald 789 780 789 297 0,06
Lääne-Nigula vald 489 830 486 915 0,60
Lääneranna vald 324 912 328 361 -1,05
Saaremaa vald 2 289 595 2 298 855 -0,40
KOKKU 107 556 837 108 370 601 -0,75

 

Omavalitsustele üle kantud tulumaks 2020
   
Nimi 2020 2019 Muutus
Haapsalu linn 6 044 271 5 907 835 2,31
Hiiumaa vald 5 417 322 5 242 030 3,34
Lääne-Nigula vald 3 314 877 3 230 754 2,60
Lääneranna vald 2 199 148 2 186 322 0,59
Saaremaa vald 15 278 674 15 099 747 1,18
KOKKU 729 313 778 704 704 520 3,49


Spordivaldkonna arengutest

Kolmapäeval otsustas vallavalitsus esitada volikogule eelnõu kasutada riigi täiendavat 1,2-miljonilist investeeringutoetust Hiiumaa spordikeskuse teise etapi ehitamiseks.
See tähendab, et esimene ja teine etapp saaksid valmida üheaegselt. Mis on igati mõistlik ja mis tegelikult on olnudki nii spordiinimeste kui vallavalitsuse soov.
Küsimus oli selles, kelle taskust tuleb teise etapi rahastus. Siin lootsime vabariigi valitsuse toele ning vallavanema asendaja ja volikogu esimees pidid riigi tasandil läbirääkimisi pidama.
Tõsiasi on, et liiga lihtne see ei ole ehk spordimeeste keeles on aus on öelda, et me ei suutnud end realiseerida. Seda enam tuleb tunnustada praegu lapsepuhkusel viibivat Hiiumaa vallavanemat Reili Randa ja tema tolleaegset suhtlust valitsusega, kuna esimene etapp saab teoks riigi ja valla suhteliselt võrdsel osalusel. Teine etapp vähemalt nelja viiendiku osas valla panusena.
Vallavalitsus saatis kolmapäeval kirja kultuuriministrile, saamaks kinnitust lubadusele, et ministeerium toetab teise etapi töid 0,3 miljoniga ehk viiendiku kuludest kataks riik.
Hiiumaa spordikeskuse lõpliku valmimiseni jäävad siis veel kolmas etapp ehk haljastus ja välisväljakud ning neljas etapp ehk täismõõtmetes kunstmuru jalgpalliväljak.
Nii kultuuri- kui peaminister kinnitasid Hiiumaa visiidil riigipoolset huvi spordikeskuse täielikuks väljaehitamiseks ja usutavasti saame projekti valla ja riigi koostöös lõpule viia.
Juuni alguses oli maakonnalehe veergudel mitmeid lugusid spordist ja spordikeskusest. Kirjutasin ka ise arvamusloo, kus tõin välja, et ei maksa objekte või piirkondasid vastandada. Meie fookus võiks olla nii sätitud, et otsime üheskoos lahendusi, kuidas saaksime võimalikult palju ära teha.
Nii on selge, et maakondliku spordikeskuse kõrval ei tohi ära unustada Palade spordihalli renoveerimist, milleks kehtiv eelarvestrateegia järgmiseks aastaks 300 000 eurot ette näeb.
Ja sporditaristut tulebki vaadata laia haardega.
Meeldiv on tõdeda, et uuest aastast on Palukülas kunstlume tootmise võimekus. Ehk hiidlased saavad senisest tõenäolisemalt ning paremates tingimustes suusatada.
Paljuski spordiklubide eestvedamisel on arendatud kettagolfi radasid. Lisaks Palukülale ja Randmäele, kus 18 korviga mängukohad, on aktiivselt kasutusel Käina pargi väljak ja äsja valmis ka Palade kooli mängukoht. Vaadates, kuivõrd aktiivselt neid kasutatakse, julgen öelda, et see on üks harrastajarohkematest spordialadest saarel.
Emmaste spordihalli põrand on kaetud tartaankattega, mis annab suurepärase võimaluse kergejõustikku harrastada. Eelmisel aastal renoveeriti Emmaste tenniseväljak, kuu lõpuks saab uue katte tänavakorvpalliplats. Eile avati uuenduskuuri läbinud Nurste motokrossirada, kus on tegus klubi, treenerid ja alast huvitatud noored harrastajad. Tublit toimetamist on märgatud, mida tõestavad kaasava eelarve hääletusel saadud toetushääled.
Jõudsalt on arenenud meresport. Möödunud nädalavahetusel oli noorte purjeregati stardijoonel poolsada alust. Vägev! Seda on toetanud sadamate kiire areng viimasel kümnendil, aga ka asjaolu, et purjetamist edendavad klubid on suutnud teha eduka põlvkonnavahetuse ja ala veavad noored tegusad inimesed.
Loetelu võiks julgelt jätkata, sealhulgas ka paljude väiksemate arendustega nagu näiteks välijõusaalid, mis on püstitatud Hausmale, Suuremõisa või Leissu. Ent selle loo mõte on juba ilmselt piisavalt selgelt esitatud – spordivaldkond Hiiumaal areneb jõudsalt. Spordikeskus on selles meres vaid suur ja silmapaistev vaal. Samas ujub selle ümber ohtralt hülgeid, lõhelisi ja isegi haikalasid. Tähtis on, et kogu (spordi)meri oleks elujõuline.


Ilmus 14.08 Hiiu Lehes.