teisipäev, 31. oktoober 2017

Koalitsioonileping

Sotsiaaldemokraatide ja Ühine Hiiumaa valitsemisprogramm aastateks 2017–2021

Sotsiaaldemokraatlik erakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa sõlmivad valitsemise kokkuleppe eesmärgil arendada Hiiumaa valda edumeelse, avatud, tegusa ja eduka Läänemere saarena, mis väärtustab oma identiteeti ja kogukonna ühtekuuluvustunnet. Meie valitsemisel tõuseb Hiiumaa vald esile avatud ja innovaatilise juhtimisega ja teeb tugevat koostööd nii kodanikuühenduste, era- kui ka riigisektoriga.

Valitsemisel lähtume põhimõttest, et Hiiumaa on üks tervik, kus piirkondade eripärad ja külade omanäolisus on meie tugevus. Oleme veendumusel, et üksmeelne ühtne omavalitsus tagab Hiiumaa tervikliku arengu.

Oleme seisukohal, et Hiiumaa ei ole Eesti ääremaa ja Hiiumaa sees ei ole ääremaid, kuna kogu saar evib kaasaegset elukvaliteeti, elujõulist omakultuuri ja nutikaid lahendusi.

Meie prioriteedid Hiiumaa arenguks on:
1)     Lapsed ja pered, soodsad tingimused kodu rajamiseks saarel;
2)     Ettevõtluskeskkond, saarelisusest tingitud turutõrgete maandamine;
3)     Kvaliteetne andmeside ja kiired ühendused mandriga;
4)     Avaliku taristu heakord ja kättesaadavus.

Töötame selle nimel, et Hiiumaa oleks jätkuvalt kestev, säästev ja puhas. UNESCO biosfääri programmialana oleme eeskujuks teistele piirkondadele maailmas inimese ja looduse tasakaalustatud jätkusuutliku arengu poolest.

JUHTIMINE JA VALITSEMINE
Tagame võimalikult lihtsa ja kiire suhtlemise ning asjaajamise omavalitsusega.
Juhime valda läbipaistvalt ja avatult. Volikogu istungid toimuvad erinevates osavaldades.
Spetsialistide tööle võtmisel lähtume erialase pädevuse põhimõttest.
Viime igapäevase juhtimise osavallavalitsuste tasemele, jättes vallavalitsuse hooleks strateegilise juhtimise. Osavallavalitsused on kohaliku elu keskused, kust vallaelanik leiab oma vajadustele kõige kiirema ja sobivama lahenduse.
Hoiame otsustusprotsessi kohalikele kogukondadele võimalikult lähedal. Anname osavaldadele otsustusõiguse piirkonda puudutavates küsimustes vastavalt ühinemislepingule.
Teeme Hiiumaa jaoks otsuseid hiidlaste ühishuvist lähtuvalt. Kaasame vallavalitsuse töösse ja volikogu komisjonidesse lisaks kogukonna esindajatele ja suvehiidlastele parimaid spetsialiste, rahvusvahelisi eksperte ja konsultante.
Kaasame noori koostöös Hiiumaa noortekoguga ja eakaid koostöös Hiiumaa pensionäride ühendusega.
Kaasame kodanikuühenduste esindajaid vallavolikogu komisjonidesse parima kohaliku kompetentsi ja esindatuse huvides.
Suhtleme avalikkusega regulaarselt valla infolehe, maakonnalehe, kodulehekülje, sotsiaalmeediakanalite ja rahvakohtumiste kaudu. Kujundame www.hiiumaa.ee kodulehest tervikliku Hiiumaa infokanali, kus on vajalik teave nii elanikule kui ka saare külastajale.
Taotleme avaliku sektori töökohtade ja kompetentsi toomist saarele.
Seisame selle eest, et Hiiumaa elanikke koheldaks mandrirahvaga võrdväärselt. Taotleme saare elutähtsates teenustes (lennu- ja laevaühendused, tervishoid, haridus) Hiiumaa vallale hääleõigusliku partneri staatust ja valdkondade kompetentsi loomist saarel.

ETTEVÕTLUS JA ETTEVÕTLUSKESKKOND
Eelistame jätkusuutlikku ettevõtlust ja kodanikualgatusi, mis toetuvad kohalikule ressursile, kannavad edasi Hiiumaa „rahvuslikku identiteeti“ ja millel on suurem lisandväärtus.
Kaardistame Hiiumaa vallas asuvad võimalikud äri- ja tootmismaad ning büroopinnad ja leiame neile koostöös erasektoriga uue rakenduse. Soodustame ja toetame kohaliku ressursi efektiivset, säästlikku ja otstarbekat kasutamist ja vääristamist.
Algatame programmi “Hiiumaa väljakutse” parimate spetsialistide ja vahendite kaasamiseks ning ideede elluviimiseks konkreetsete probleemide lahendamiseks.
Viime läbi regulaarseid kohtumisi kohalike ettevõtjatega eesmärgiga toetada ettevõtluse arengut, kaasata ettevõtjaid valla arengu kavandamisse ning otsustusprotsessidesse, et soodustada töökohtade loomist;
Töötame välja Hiiumaa ettevõtjatele suunatud investeeringute tagatisfondi ja turutõrgete leevendamise põhimõtted.
Toetame Hiiumaa arengut toimiva arenduskeskuse kaudu ja loome eeldused ettevõtlusinkubaatori tekkeks.
Loome koostöös erasektoriga võimalused tööstusala arendamiseks Kõrgessaares, Käinas ja vajadusel mujal.
Innustame sotsiaalsete ettevõtete loomist ja toetame nende tegutsemist.
Töötame välja õppestipendiumite süsteemi, mis motiveeriks häid spetsialiste tulema (tagasi) Hiiumaale.
Toetame koostöös kohalike ettevõtetega noorte ettevõtlikkust praktikakohtade loomise, töökogemuste jagamise ja õpilasfirmade tegevuse soodustamise kaudu.
Arendame Hiiumaa valla väikesadamaid ja lautrikohtasid koostöös erasektoriga.

VALLA MAJANDAMINE, ÜHENDUSED, TARISTU JA HEAKORD
Panustame visuaalselt ja funktsionaalselt atraktiivse elukeskkonna loomisesse: haljastus, heakord, viidad, puhkealad, turismiobjektid, sadamad, üritused, avaliku ruumi jäätmemajandus.
Arendame ja kaasajastame valla infrastruktuuri. Lähtume põhimõttest, et uuendamist on kõige säästlikum rajada kompleksselt, st vee ja kanalisatsiooni või elektrivarustuse uuendamisega üheaegselt rekonstrueeritakse ka tänavad, tänavavalgustus ja rajatakse lairibavõrk jms.
Paneme kokku üle-hiiumaalise lairiba-ühenduste arendamise projekti, et viia kiire internet kõikide majapidamisteni võrdse ja jõukohase omafinantseerimisega.
Uuendame amortiseerunud teekatet ning suurendame igal aastal tolmuvabade teede osakaalu. Jätkame kergliiklusteede võrgu arendamisega. Hoiame teed, tänavad ja pargid aastaringselt korras.
Koostöös ettevõtjatega rajame Kõrgessaarde tankla.
Koondame Hiiumaa vabade elamispindade ja kruntide info, mis lihtsustab leida sobivat elukohta. Rajame riigi toel üürikortereid piirkondadesse, kus nende järele on kõige suurem vajadus.
Jätkame avalike hoonete järk-järgulist üleminekut kohalikul küttel põhinevatele katlamajadele.
Soodustame energiaühistute ja koostootmisjaamade loomist.
Loome üle-hiiumaalise korteriühistute toetusmeetme kortermajade energiatõhususe, juurdepääsuteede, parklate, välisvalgustuse jms parendamiseks.
Jätkame osalemist hajaasustuse programmis maapiirkondades ja töötame selle nimel, et tiheasustusaladel oleks ühisveevärk ja kanalisatsioon kättesaadav kõikidele püsielanikele.
Võrdsete tingimuste korral valime Hiiumaal teostatavateks töödeks kohalikud ettevõtjad.
Arendame ühistranspordivõrku otstarbekalt, vallaelanike vajadustest lähtuvalt. Kõigile Hiiumaa lastele tagame tasuta bussiühenduse aastaringselt kogu saare piires.
Koostöös naabersaartega seisame korrapärase, kvaliteetse ja senisest soodsama transpordiühenduse tagamise eest mandriga ning Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Hiiumaa vald peab saama lennuühenduse ja parvlaevaliikluse korraldamisel üheks lepingupartneriks.
Vabaneme valla mittevajalikust kinnisvarast, kinnistutest ja inventarist, mis ei ole vajalik omavalitsuse ülesannete täitmiseks. Lisaks varade müügile kasutame rentimist, vara kasutusse andmist või lagunevate hoonete lammutamist.

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ
Loome paindlikud lapsehoiuvõimalused, sh suvehooajaks. Lasteaiakoha puudumisel piirkonnas maksame lapsehoiutoetust soovijatele, kelle peres on laps(i) vanuses 1,5  kuni 3 eluaastat.
Töötame välja koolivõrgukava, et tagada kodulähedane ja tugev põhiharidus saarel ning õpetajaskonna järelkasv.
Tagame hariduse tugispetsialistide kättesaadavuse lasteaedades ja koolides.
Eelistame laste kooli- ja lasteaiatoiduna kohalikku ja mahedat toodangut.
Vähendame perede kulutusi lasteaiateenusele ning ühtlustame need üle Hiiumaa.
Panustame loodus- ja keskkonnaharidusse, et iga Hiiumaa laps saaks osaleda kord aastas vähemalt ühes õppeprogrammis.
Oleme partneriks riigile konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse tagamisel, uuenduslike ideede elluviimisel kutsehariduses ja täiendusõppe pakkumisel saarel.
Arendame koostöös riigiga Hiiumaa ametikooli selliselt, et koolitada välja Hiiumaa ettevõtluse arenguks vajalike oskustega inimesi.
Huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks tagame õpetajate/ringijuhtide liikumise eri piirkondadesse.
Toetame lasteaia- ja kooliõpetajate võimalusi tegeleda haridusalase arendustööga ning käia projektide toel Eestis ja välismaal kogemusi vahetamas.
Arendame noortekeskuste võrgustikku saarel ja seisame selle eest, et kõik saare noortekeskused oleksid Eesti avatud noorsootöö keskuse liikmed.

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
Kaasajastame sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi.
Töötame välja ühtse rahastamismudeli spordi- ja huvitegevuses.
Toetame terviseedenduslikke algatusi ja tegevusi erinevatele eagruppidele.
Toetame olemasolevate matkaradade ja ujumiskohtade hooldamist ning arendamist.
Toetame jätkuvalt piirkondlike kultuuritegelaste ja -kollektiivide tegevust.
Korrastame ja kaasajastame kultuurikeskused ning koostöös kogukonnaga teised esinemispaigad.
Kohaliku pärandi säilitamiseks ja tutvustamiseks toetame Hiiumaa muuseumite tegutsemist.
Toetame jätkusuutlike lahenduste väljatöötamist loomemajanduse arendamiseks.
Rajame avalikus kasutuses olevaid mänguväljakuid, seiklusparke jms, mis suurendavad lastega perede vaba aja veetmise võimalusi nii hiidlaste kui külaliste jaoks.
Loome tervikliku süsteemi täiskasvanute ja noorte spordivaldkonna toimimiseks.

SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVISHOID JA TURVALISUS
Arendame ja mitmekesistame sotsiaalteenuseid erivajadustega lastele, puuetega inimestele ja eakatele.
Laiendame Kõpu õppekohas pakutavaid teenuseid ja rajame pansionaaditeenuse eakatele. Jätkame teenuste osutamist Hellamaa perekeskuses ning teeme koostööd Samaaria Eesti misjoniga.
Toetame koostöös mittetulundusühingutega vanemlike oskuste arendamist.
Panustame hõbemajandusse – loome koostöös ettevõtjate ja  kodanikuühendustega eakatele uusi võimalusi veeta vanaduspõlve väärikalt.
Seisame tugeva partnerina Hiiumaa haigla üldhaiglana jätkamise eest ning jätkame perearstide tegevuse toetamist.
Jätkame koostööd politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, kaitseliidu ja teiste turvalisust tagavate asutusega.
Toetame vabatahtlike päästjate tegevust.

TURUNDUS, TURISM JA VÄLISSUHTED
Töötame välja Hiiumaa ühise visuaalse identiteedi.
Koondame avaliku sektori Hiiumaa turundustegevused ühe katuse alla. Rõhutame Hiiumaa turundamisel saare rohelist mõtteviisi. Ettevõtjaid kaasates töötame välja Hiiumaa arengueesmärke järgiva turundusplaani.
Turundame Hiiumaad kui turismisihtkohta, elukohta, ettevõtluskohta, töökohta, õppimiskohta. Teavitame potentsiaalseid investoreid Hiiumaa eelistest ja väärtustest.
Seame turundustegevuste mõõdetavateks eesmärkideks Hiiumaa majandustegevuse aktiivsuse kasvu, positiivse rändesaldo ja Hiiumaa kinnisvara väärtuse tõusu.
Soodustame turismiettevõtlust ja loome turismiteenuste osutamiseks sobiva avaliku ruumi.
Panustame üritusturundusse – algatame ja toetame Hiiumaa arengueesmärke järgivaid ideid, sündmusi ja tegevusi, mis toovad saarele külastajaid, uusi elanikke ja investoreid.
Toetame Hiiumaa pühakodade korrastamist.
Jätkame Suuremõisa lossikompleksi arendamist aastaringselt toimiva turismi- ja külastuskeskusena, tihendades koostööd valla ja erasektori vahel.
Peame aktiivset välissuhtlust. Toetame Hiiumaa mainekujunduslike toodete ja projektide viimist välisturgudele. Osaleme ja jätkame koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, loome uusi rahvusvahelisi koostöösidemeid.

KODANIKUÜHENDUSED JA KÜLALIIKUMISED
Oleme kodanikuühendustele, sh külaseltsidele usaldusväärseks partneriks.
Toetame erinevaid rahvaalgatusi. Väärtustame inimeste omaalgatust ja eneseteostust, jätkates ja edasi arendades mittetulundusühenduste toetussüsteemi ja sõlmime sellekohased partnerluslepinguid.
Aitame kodanikuühendusi kogukonnateenuste ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisel.
Tunnustame kogukonda panustavaid inimesi.

INVESTEERINGUD
Hiiumaa vallavalitsuse üheks prioriteediks on viia läbi terviklik investeerimisprogramm. Ühinenud valla valitsus peab suunama pilgu väljapoole, kaasamaks võimalikult palju investeeringuid, sh riigi, EL ja erainvesteeringuid Hiiumaa arengusse. Selleks peab säilima Hiiumaa valla eelarves investeerimisvõimekus ja paindlikkus objektide elluviimise valikul. 

Tervet saart hõlmavate investeeringutena on prioriteetideks:
-        Lairibavõrgu arendamine
-        Teede mustkatte alla viimine

Esimeses järgus viiakse ellu juba ette valmistatud ja kaasrahastust taotlenud ja/või ühinemislepingus kokku lepitud investeerimisprojektid:
-        Hiiu valla lasteaia Kalda maja rekonstrueerimine*
-        Kõrgessaare avalike hoonete katlamaja ja trasside uuendamine*
-        Kõrgessaare vaba aja keskuse katuse soojustamine*
-        Käina elamuskeskuse rajamine*
-        Käina kultuurikeskuse rekonstrueerimine*
-        Kärdla Keskväljaku rekonstrueerimine
-        Kärdla-Paluküla kergliiklustee rajamine
-        Kärdla põhikooli kaasajastamine*
-    Kärdla sotsiaalkeskuse (Pargi 3) rajamise I etapp (kogukonnas elamise ja ööpäevaringne erihoolekandeteenus)
-        Tärkma biopuhasti rekonstrueerimine
*Hiiu valla ja Käina valla vabatahtliku ühinemisega kinnitatud investeeringud, mida (kaas)rahastatakse ühinemistoetusest

Teises järgus valmistatakse ette igale volikogu poolt põhimõttelise heakskiidu saanud projektile kulu/tulu analüüs, eelarve ja kaasfinantseeringu hinnang. Nendest sõltuvalt tekib vallavalitsuse tööplaani nimistu objektidest, mida  hakatakse igal aastal ette valmistama. Üle 300 000 euro maksvatest projektidest vajavad edasiarendamist järgmised:
-        Emmaste spordikeskuse arendamine
-        Kärdla sotsiaalkeskuse Pargi 3 rajamine (II etapp)
-        Munitsipaalüürielamute uuendamine ja rajamine
-        Palade spordihoone rekonstrueerimine
-        Spordihalli rajamine Kärdlasse
-        Suuremõisa kaugküttesüsteemi ja trasside uuendamine
-        Tohvri hooldekodu laiendamine

Oluline pole mitte võimalikult kaugele jõuda meie unistuste järjestamises, vaid töövõime saavutamine nende unistuste elluviimiseks.

laupäev, 28. oktoober 2017

Koalitsioon

Kui mulle endale tundub, et ülikooli jaoks on keeruline piisavalt aega leida ja tahaks asju tõhusamalt teha, siis teistega võrreldes saan aru, et pole üldse viga. Ehk reedel esimeses loengus mõtteid vahetades selgus, et olin oma grupist ainus, kes kõik kodused tekstid läbi jõudis lugeda. Ja koduste ülesannetega on ka võimalik, vaatamata kõigile muudele tegemistele, n-ö joone peal olla.
Kõikse keerulisem on vahemaa teema ehk kaugus kodu ja kooli vahel, mistõttu puhtalt sõidu peale läheb palju energiat ja aega.

teisipäev, 24. oktoober 2017

Võlud

Väikeses kohas elamisel on oma selged võlud.
Eile olin koosoleku tõttu Kärdlas ja mõtlesin, et panen perearsti (jah, mul on eluaeg üks ja sama perearst olnud, ka nüüd, kui elan Emmastes) juurde aja kirja, et sõiduki juhtimiseks tervisetõendit uuendada. Aga mind võeti n-ö kohe ette ja vaid pool tundi hiljem oli kinnitus kehtivast tõendist ka Maanteeametile edastatud.
Täna astusin kohalikust raamatukogust läbi, et ülikooli jaoks teos tellida. Nägin veebikataloogist, et Leisu kogus on see olemas. Ja tuuakse töö juurde ehk koolimajja ära.

esmaspäev, 23. oktoober 2017

Kohtuotsus

19. oktoobril tegi Riigikohus otsuse: "Jätta rahuldamata Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu taotlused Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 99 „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lõigete 1 ja 2 ning § 4 põhiseadusvastaseks ja § 2 lõike 1 kehtetuks tunnistamiseks."


Kolleegium leiab, et Emmaste Vallavolikogule ja Pühalepa Vallavolikogule oli kooskõlas PS §-ga 158 tagatud ärakuulamisõigus ja võimalus avaldada menetluses arvamust valla haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise kohta. Omavalitsusüksuse negatiivse arvamusega pidi Vabariigi Valitsus arvestama HRS § 9 lõikest 9 tulenevalt, kuid negatiivne arvamus ei toonud automaatselt kaasa menetluse lõpetamist. Kolleegium nõustub Vabariigi Valitsuse seisukohaga, et omavalitsusüksuste elanike küsitluse tulemused ei ole haldusterritoriaalse korralduse muutmise otsustamisel siduvad ning siduvuse nõue ei tulene ka PS §-st 158 (Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 20. detsembri 2016. a otsus asjas nr 3-4-1-3-16, punkt 136).

Vastuseks taotlejate seisukohale, et Vabariigi Valitsus on Emmaste valda ja Pühalepa valda kohelnud meelevaldselt ebavõrdselt, märgib kolleegium, et seaduse nõuetega kooskõlas olev omavalitsusüksuse haldusterritoriaalse korralduse muutmine ei ole meelevaldne ebavõrdne kohtlemine ainuüksi põhjusel, et Vabariigi Valitsus otsustab jätta mõne teise omavalitsusüksuse haldusterritoriaalse korralduse muutmata. Samuti ei saa võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumiseks pidada seda, kui riik ei korda võimalikku viga, mille ta on teinud mõne teise isiku puhul (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 4. oktoobri 2017. a otsused asjas nr 5-17-21/10, punkt 96; asjas nr 5-17-22/10, punkt 93; asjas nr 5-17-23/10, punkt 91).

Eeltoodust lähtudes leiab kolleegium, et Emmaste valla ja Pühalepa valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisel järgis Vabariigi Valitsus seaduse nõudeid ning määruse § 1 lõiked 1 ja 2, § 2 lõige 1 ning § 4 ei ole põhiseadusega vastuolus. Tuginedes PSJKS § 15 lõike 1 punktile 6, jätab kolleegium Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu taotlused rahuldamata.

Lisan ka Emmaste vallavolikogu esimehe (viimase selles ametis) kommentaari:
"Iseseisev Emmaste vald on saanud minevikuks. Jääb teadmine, et Emmaste valla inimesed ja valla juhid ei loovutanud  iseseisva otsustamise vabadust vabatahtlikult. Ajalugu tõlgendatakse tavaliselt võitjate-valitsejate nägemise kaudu. Me ei tea, kuidas nähakse tulevikus Emmaste valla rahva iseseisvuse säilitamise püüdu, kas hea või halvana, kas rumaluse või tarkusena, kas ustavuse või uhkusena? Tean, et tegutsesime oma südame ja rahva tahtmise järgi.
Fakt on see, et Hiiumaal on uus halduskorraldus. Meil kõigil on mõistlik uue reaalsusega kohaneda ja positiivselt sellega kaasa minna. Edasi tuleb igati püüda, et senise Emmaste valla piirkond areneks jõudsalt ka Hiiumaa valla koosseisus, Emmaste osavallana. Otsustamise ja ressursside kaugenemist saab kompenseerida osavald. Seegi jääb püsima ainult siis, kui leidub aktiivne, koostööaldis, sõbralik ja töökas kodanikkond, kelle hulgas külades aktiivsed eestvedajad, kes tegutsevad koos. Uus halduskorraldus on tervele Lõuna-Hiiumaa kogukonnale uus väljakutse, mis annab hea põhjuse minna ühtsemana edasi. Seepärast kutsun üles jätma seljataha kõik, mis edasiminekut takistab, sh erimeelsused, solvumised, tülid ja keskenduma võimalustele, positiivsele."

Minu meelest igati mõistlik kommentaar. Loodan, et asjaosalistel (sealhulgas minul endal) jagub tarkust ja mõistust viimase lause mõtet järgida.

kolmapäev, 18. oktoober 2017

Statistika

FB-st käis läbi Postimehes avaldatud statistika, mitu protsenti kogusid kandidaadid oma ringkonna häältest. Eks statistikat võib teha igasugust. Näiteks ka niimoodi.

Häälte arv nimekirjale Kandidaatide arv Keskmiselt hääli kandidaadi kohta
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1255 32 39,2
Valimisliit Ühine Hiiumaa 1230 41 30
Valimisliit Kodusaar 1100 52 21,2
Eesti Reformierakond 501 16 31,3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 291 11 26,5
Eesti Keskerakond 286 18 15,9
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 167 26 6,4

Tulemused

Pühapäeva õhtul saabusid pika ootamise peale valimistulemused. Ausalt öeldes läks paremini, kui ma olin ennustanud. Hea, et kirja ei hakanud panema :)  
Muidugi pühapäeval üheskoos tulemusi oodates väikese ennustusmängu tegime. Siis saime kahepeale 18 mandaati 23st paika ja teenisime viktoriinis tugeva teise koha. Aga oma peas julgesin siiski veidi teisiti arvata. Ent nägime, et hiidlane ei salli agressiivset ja vastandumisele üles ehitatud kampaaniat/programmi. Samamoodi ei lase ta end erinevate objektide ehitamise lubadustega ära osta, vaid hindab inimeste senist tegevust üsna kriitiliselt. Ja enim hääli kogusid need nimekirjad, kes panustasid avatusele, kaasamisele, läbipaistvale juhtimisele. Annab kindlasti lootust.

Kirjutasin öösel väikese kommentaari ka ajalehele. Kuigi võimalus oli, siis pikalt magada ei saanud. Esmalt ei tulnud uni ja siis läks see ka väga varakult ära.

pühapäev, 15. oktoober 2017

Valimised

Usaldan igati e-valimisi. Aga eelistan ise vana-kooli varianti. Ehk käia jaoskonnas kohapeal. Jõudsin vallamaja ette nii 9.10 ja meeldiva üllatusega tõdesin, et ma polnud sugugi esimene, kes varasel tunnil hääletama tulnud.
Sain ka teada, et e- ja eelhääletanuid oli Emmaste piirkonnas üle veerandtuhande. Valijaid nimekirjas napilt üle tuhande. Andis julgelt lootust, et päeva lõpuks on valimisaktiivsus üle 50 protsendi, aga miks mitte ka üle 60. Nii nagu see ka kahel viimasel korral on olnud Emmastes.

Vangla

Suvel avanes ajakirjanikutöö raames võimalus kokku puutuda põgenemistoaga. Hellamaa külapood sai seeläbi uue näo ja elu.
Reedel nägin ja kogesin aga põgenemistubade järgmist taset. Ööpõgenemine Pärnu vanglas. Ka seal on nukralt seisma jäänud hoonele leitud uus rakendus. Ja teevad seda seal väga ägedalt. Soovitan proovida.

kolmapäev, 4. oktoober 2017

Valimised

Olen seda endalt küsinud. Ilmselt mitmel-setmel korral. Oluliselt rohkem kui seda teiste poolt minult küsitud on. Ahjaa, mida siis. Et miks ma valimistel osalen? Taaskord.
2009. aastal oli palju ka nooruslikku uljust. Ja samas sain n-ö kooliraha ära maksta. Aga oli väärt õppetund. Ei kahetse.
2013. aastal olid mul poliitilised ambitsioonid. Mõneti tegutsesin nende realiseerumise nimel ka erakonnasiseselt ehk mitte konkreetselt vallaga seotult. Ambitsioonid sellisel kujul on kadunud, asendunud puhtalt sooviga oma oskuste piires piirkonna heaks panustada. Ja erakonnaga kasvasime lahku. Peamiselt väärtuspõhiselt. Samas kui ma vaatan meie tollast valimisprogrammi Emmastes, siis seal torkab silma, et valla suurima väärtusena oleme välja toonud inimesed ning palju rõhku on läinud lastele ja nendega seonduvale. Nii pole ime, et ka tänavu kandideerin nimekirjas, kus need väärtused au sees, ja mitte ainult, suisa esiplaanil, on.
Selles osas ei ole minu seisukohad muutunud. Ehk et inimene peab olema kõige keskpunktiks. Vald on inimese jaoks, mitte vastupidi. Ja eelkõige huvitab mind see, mis lastesse puutub - haridus (nii kool kui lasteaed), mänguväljakud, huviringid, sportimise ja vaba aja veetmise võimalused, transport ehk võimalus jõuda kooli ja huviringi jne.
Ei salga, et siis nägin valimiste eel end hoopis rohkem keskpunktis, kui ma praegu asjadele vaatan. Kindlasti oli siis (vähemalt mingis mõttes) oluline olla nimekirja esinumber. Isiklikus plaanis, ma mõtlen. Valimistulemus ei olnud kehv. Ent näitas mitu olulist asja kätte. Kasvõi seda, kui oluline on kohalikel valimistel omada tugevat, pikaajalist seost antud piirkonnaga.
Tegutsemine volikogus on jällegi olulisi õppetunde eluks andnud. Ma kindlasti ei ole alati õigesti toiminud, olen teinud vigu. Kindlasti ei ole ma iga teema juures olnud spetsialist. Samas tahaks öelda, et sel juhul olen seda tunnistanud ning ammutanud infot neilt, kes antud teemat hästi valdavad. Teisalt tegutsesin alati südametunnistuse järgi ja andsin endast palju. Ehk võtsin asja tõsiselt.

Kui ma vaatan tagasi isiklikele valimislubadustele 2013. aasta sügisel, siis need võin täidetuks lugeda.
Luban, et volikogu liikmena pühendan ma aega, et eelnõud põhjalikult läbi töötada. Ainult nii saab seisukoha kujundada.
Luban, et valgustan huvitatuid oma otsuste tagamaade osas.
Luban, et jätkan avatult ehk info, mis on avalikes huvides, jõuab ka avalikkuseni.
Luban, et suhtlen valla inimestega ja küsin nende arvamust. Kindlasti olen ka edaspidi valmis teie muresid ja rõõme ära kuulama.
Eelnõude jaoks ma aega võtsin. Kohati kulutasin ehk isegi asjatult palju aega ja energiat neile, sest teinekord sisuline arutelu puudus ja asjad lihtsalt hääletati ära.
Otsuste tagamaid olen püüdnud nii suuliselt kui kirjalikult selgitada. Kas siis volikogu saalis või blogis või mujal.
Info avalikkuse ette toomine on samuti toimunud. Nii blogi kui maakonna ja valla lehe vahendusel. Regulaarselt.
Ma võib-olla ei ole kõige osavam rääkija, ent ma oskan kuulata. Ses osas julgeksin ka selle punkti täidetuks lugeda. Niisamuti on mul hea meel, et finantsjuht viis mõtte kaasavast eelarvest vallavalitsusse ja see sealtkaudu volikogusse tuli ning teoks sai. Veel enam rõõmustab aga asjaolu, et uue valla arengukava juures kaasasime kaaluka osa vallaelanikest, noortest kuni eakateni. Ja ka enne sundliitmise kohtusse kaevamise otsuse tegemist oli volikogu nõus, et viime läbi külakoosolekud inimeste meelsuse vahetuks teada saamiseks.

Kui mainida konkreetseid materiaalseid lubadusi, siis neid on õnnestunud samuti ellu viia. Kuigi see on olnud märksa keerulisem. Arvestama peab, millised olid jõudude vahekorrad volikogus.

Võttes ette nelja aasta tagused brošüürid, siis midagi välja käidud mõtetest ikka õnnestus ära ka teha. Loomulikult ei saa ega taha ma neid asju enda nimele kirjutada. Siin on ikkagi tegemist volikogu otsustega, mis tähendab, et nende taga on alati olnud volikogu antud hetke enamus. Mitu inimest. Mõned näited.
Lastele on huviringid tasuta. Niisamuti maakondlik ühistransport valla noorte jaoks.
Lasteaiaõpetajate palgatõus on olnud märkimisväärne nelja aasta kontekstis.
Sporditaristut on parendatud, kuigi tõsi ta on, et hing ihkaks enamat.
Kooli juurde saab veel sel aastal rajatud katusega rattaparkla. Ja miniarena renoveeritud.
Kultuurivaldkonda koordineerib spetsialist.

Küllalt on teha ka eesootaval perioodil. Materiaalselt. Käegakatsutavaid asju.
Aga minu kandideerimise peamised motiivid on teised.
Kui ma peaksin midagi lubama, siis need lubadused võiks kõlada üsna sarnaselt neile, millele ülalpool viitasin.
Luban, et osutudes valituks vallavolikogusse, ei kavatse ma seal lihtsalt istumas ja kätt tõstmas käia. Võtan vaevaks kaasa mõelda, materjalid läbi töötada, vajadusel nõu küsida (just, ma ei olegi iga valdkonna spetsialist nagu parimad poliitikud kipuvad olema). Kindlasti ei jäta ma oma arvamust ja seisukohta välja ütlemata.
Luban, et jätkan avatult ja ausalt. Ehk räägin ja kirjutan, miks ma ühe või teise asja puhul nii arvan või hääletan. Jätkan info avalikku jagamist, mis puudutab valda ja volikogu.
Luban, et olen avatud ja valmis ära kuulama ka seisukohad, mis minu arvamusest erinevad. Tegutsen mõtteviisi järgi, et vallavalitsus ja vallavolikogu on vallaelanike teenistuses, mitte vastupidi.

Konkreetseks minnes, siis peamiseks põhjuseks on valitsemiskultuur(itus). Ehk see, millele ka juba eespool viidanud olen. Kuidas me näeme valla juhtimist. Kas see on süsteemis - valija annab kord nelja aasta tagant kellelegi mandaadi ja koos sellega antakse ka tarkus teha ainuõigeid otsuseid. Või peaks valla juhtimine toimima koostöös, pidevas dialoogis, kaasates (jällegi, selle sõna õiges tähenduses!) ja ära kuulates, aga ka arvamust küsides. Olla valmis vigu tunnistama ja seetõttu ka samme tagasi astuma. Koolis on viimastel aastatel aktuaalne olnud muutunud õpikäsitluse teema. Ega kogukonnaühendused ja suurlinnade asumiseltsid ei ole ka midagi muud, kui viide sellele, et nõukaaegne juhtimismudel ei sobitu enam tänapäeva maailma.

Mis Emmastet puudutab, siis siin on jäänud vajaka kaasavast juhtimisest, on esinenud võimetust või soovimatust teemadesse sisuliselt süveneda.
Lühidalt. Kui ka valimisprogrammides räägitakse, et koolid säilivad, siis tegelikult on hoopis olulisem küsimus, et millist haridust me anda kavatseme. See et koolimaja uksed lahti on, ei ole peateema. Kas me investeerime sellesse, et meie lapsed saaksid võimalikult hea hariduse, see on olulisem. Siinkohal tulevad näidetena tugispetsialistide kättesaadavus, HEV-õpilaste toetamine ja õpetajate koolitamine nende parimal viisil toetamiseks, kaasaegsete õppevahendite olemasolu, õpetajate tunnikoormus ja kas on liitklassid/-tunnid või mitte ehk kes lapsi juhendavad-suunavad ning milline on nende õpikeskkond.
Kui vallavanem ütleb, et seisab kooli eest, samas ei ole aastate jooksul hariduse sisuliste küsimuste vastu huvi tundnud, siis tekib küsimus, mis mõttes ta kooli eest seisab?
Või kui moodustatakse uus allasutus, ent sellele ei järgne sisulist toetust selle parimal viisil tööle rakendamiseks, siis kas see on edulugu?
Kas tartaankate spordihallis on spordivaldkonna oluline arendamine, samas kui volikogu saalis tuleb eelarve teisel lugemisel mõnesaja euro lisamise pärast treeneri kergejõustikualaseks koolitamiseks tulised vaidlused maha pidada?

Mulle meeldib minu töökoht. Meeldib õpetaja amet. Väga meeldivad Emmaste noored - on rõõm olla nende koolmeister. Samas ei ole saladus, et see töö ei ole alati lust ja lillepidu. On ka lihtsamaid, vähem sisemist põlemist nõudvaid ameteid. Ent pea alati kaaluvad positiivsed hetked üksikud tagasilöögid üles. Tore, kui sellele lisandub ka väline toetus. Hetkel ma kooli töötajana ei tunne, et vald, keda esindab tegevjuht, haridusvaldkonda ja selle töötajaid oluliseks peaks. Finantsjuht on tragi ja tean, et koostöö direktoriga neil sujub. Ma ei saa midagi ette heita ka majasisesele toetusele. Sellega on hästi. Ent koolipidaja?
Ehk et praegu olen ma seda meelt, et kui järgmisel kuul on meil vallavanem (uue nimega osavalla vanem) sama inimene - mis tähendab, et valimised on minu vaatevinklist ebasoodsalt kulgenud-, siis ma sellel töökohal ei jätka.
Ma küll ei loobu vallaelanike esindamisest volikogu tasandil, kui ma valituks osutun. Aga praegusel kursil jätkates ei ole ma töötajana motiveeritud edasi panustama.

Samas ei taha ma kellelegi etteheiteid teha. Ja ei tee ka siis, kui asjad nii lähevad. Sest vallaelanikud otsustavad ise ja oma vaba tahte (loodetavasti, eks?) järgi, kes ja kuidas valda tüürima peaks. Kui see tähendab, et Kodusaart usaldatakse, siis nii ongi. Sel juhul on see minu probleem. Mitte kogukond ei pea painduma minu soovide järgi, vaid mina ise pean kohanema. Ehk sellisel juhul tuleks lihtsalt leppida, et see, mida mina olen viimased aastad ajanud ja millesse mina usun, ei ole kogukonna enamuse nägemus.

Hetkel ma muidugi püssi veel põõsasse ei viska. Ootame veel kümmekond päeva. Kuniks tõetund saabub.

teisipäev, 3. oktoober 2017

Mööbel

Mul on hea meel, et ajaloo aineklass sai uue mööbli - värvilised ümmargused toolid.pühapäev, 1. oktoober 2017

September

Septembri viimastesse päevadesse mahtus praktikapäev*, teatrikülastus, öise matkamängu vaatlemine ja fotoorienteerumise ettevalmistamine.
* Tallinna Humanitaargümnaasiumis. Kontrastid missugused. Alla saja õpilasega, kaunis looduslikus pargis paiknev Emmaste kool versus 1300-õpilasega keelekümbluskool Tallinna kesklinna serval.

Kokku 40,2 kilomeetrit jalutamist kolme päevaga, spordikella järgi. Peaaegu maraton :)