laupäev, 29. veebruar 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosoleku protokoll nr 24
14. veebruar

Päevakorrapunkt 1. Osavalla vanema ülevaade

Kuna me jaanuaris kokku ei saanud, siis mõned märksõnad kahe kuu kohta.
Emmaste lasteaias toimus heategevuslik jõulukohvik, teeniti üle 400 euro omatulu, mis läheb lasteaiale vajaliku inventari soetamiseks. I advendil avati jõulumaa ja jõuluaja lõpetas kolmekuningapäeval ühine jõulukuuskede põletamine. Kui esimene aasta oli uudistajaid rohkem, siis seekord korraldus kvaliteetsem. Järgmine aasta paneme need kaks kokku.
Detsembrikuu volikogu toimus Emmastes, muuhulgas koguti annetusi vähihaigetele.
Ollima jäätmejaama ettevalmistustööd käivad, olemas valgustus ja videovalve tehnika tellitud, võsast trimmerdatakse puhtaks Ollima ja noortekeskuse vaheline ala. Allasutused on saanud värvilised prügikonteinerid ja toimub jäätmete liigiti sorteerimine. Vallakodanikele tasuta prügikonteinerite jagamine jätkub (eelduseks pakendi- ja/või biojäätmete kinnistult äraandmine), lisaks kingib vald igale majapidamisele biojäätmete korvi koos biolagunevate kilekottidega.
Päikesepaneelidega valgustatud bussipeatustes on probleeme olnud, eriti 2016. aastal paigaldatutega. Selgus, et tõrked on just seal, kus kõige lühem ehk 2-aastane garantiiaeg. Nimelt kontrollerites, mis tuleb mitmel puhul välja vahetada.
Sõru muuseumi direktori kohusetäitja on alates jaanuarist Anne-Mall Reinu. Sõru muuseum ja SA Hiiumaa Muuseumid on sõlminud koostööleping ja Hiiumaa muuseum tegeleb nüüd museaalidega, jätkub suhtlus külaseltsiga ruumide kasutamise teemal.
Riik tõstis uuest aastast õpetajate palka, kuid samas riiklik rahastus katteallikana hoopis väheneb. Puuduolev osa tuleb leida vallal, sh koolidel oma eelarvest (Emmaste osa ca 6000 eurot).
Spordiaasta lõpetamisel kuulutati parimaks naissportlaseks Ingrid Reinu ja kultuuriaasta avaüritusel sai KULKA elutööpreemia „Tänu ja kummardus“ Liia Lüdig-Algvere ning Kõpu majaka fondi tunnustuse Kristel Algvere.
Muku Tare, ainus aastaringselt avatud söögikoht lõuna-Hiiumaal, sai 10. aastaseks, osavalla poolt tänukiri.
Noortekeskusel on täna (14.veebruar) sünnipäev. Emmaste noortekeskuse eestvedamisel toimus jaanuari lõpus Käinas inspiratsiooniüritus noortele #HAIP. Vaba aja keskuse tähelepanu on liikumisel ja teisipäeviti toimub noortekeskuse tegevus spordihallis.
Lasteaias vähendati koosseisu muusika- ja liikumisõpetaja 0,5 koha võrra asutuse ja töötaja ettepanekul.
Personalimuutused on ka põhikoolis. Diana Leenurm asus Kanepi gümnaasiumi direktoriks, lisaks ka muud liikumised ja tähelepanuväärne on, et koolis on nüüd kuus meesõpetajat. Kooliaias toimus Lui Remmelgu eestvedamisel ja koostöös Hiiumaa Ametikooliga õunapuude lõikamine.
Päästeamet teostas Sõru muuseumis järelkontrolli ja kõik ettekirjutused on nüüd täidetud. Valgu seltsimaja puudus 2019. aastast on ka likvideeritud, järelkontroll märtsis. Sõru paadikuuri osas tuleb Päästeametilt ettekirjutus.
Tohvri hooldekodu laienduse hange on lõppenud ja Sõru sadama ehitusprojekti projekteerimistingimused vallavalitsuse poolt kinnitatud. Loodame, et järgmisel nädalal saame sama teha ka väikelaevasadama osas.
Maanteeamet soovib osa riigiteid omavalitsustele üle anda. Hiiumaal taheti üle anda 107 km riigiteid. Maanteeametile läks vastus, et oleme valmis üle võtma umbes 20 % pakutud riigiteedest, kolmandikku ei ole võimalik üle võtta ja ülejäänu osas seadis vald ülevõtmiseks tingimused.
Politsei on teinud oma struktuuris ümberkorraldusi ja nüüd on Emmaste ja Kõrgessaare osavalla piirkonnapolitseinikuks Katre Nõmmerga.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2. Emmaste keskuse planeering ja liikluskorraldus

Hergo Tasuja: Terje Marinson juhtis tähelepanu, et teema käis ka eelmisel aastal osavallakogust läbi. Siis leiti, et lasteaia esine tee ei ole õueala. Meiepoolne viga oli, et ka see lõik sai tähistatud õueala märgiga. Eesmärk oli lasteaialastele suuremat ohutust pakkuda.
Jalmer Lipu: mis on alternatiiv? Märgid korjati ära, aga mida keskusega teha, et kõik Tärkma küla inimesed koju saaksid?
Toimus arutelu Tärkma küla elanike liikumiste ja kojusaamise võimaluste ning liikluspiirangute teema üle.
Liina Lepamaa: saan aru, et Tärkma küla elanikud tahavad otse koju. Lasteaias arutasime teemat ja leidsime, et see ei ole õueala, aga ehk on lahendus panna juurde märk “Lapsed teel”, mis kutsuks autojuhte ettevaatlikkusele. Lasteaia juures on olnud liiklusohtlikke olukordi ja lasteaiapoolne ettepanek on lisada lisamärk “Lapsed teel”.
Terje Martinson: nõustun, et võiks olla viide, et lapsed on teel. Aga lasteaia esine on avalik tee, kus sõidavad ka põllutöömasinad. See tee on töötee ja ei ole õue-ala tee.
Liina Lepamaa: lisaks on seal ka Mini-arena, kus käivad nii lasteaialapsed kui ka koolilapsed.
Jane Üksik: kui praegu on 30 märk, kas see on piisav?

Leiti, et on piisav ja väiksemat kiirust ei ole vaja rakendada. Autojuhid peaksid suutma piirkiirust jälgida. 

Katrin Visnapuu: osavallakogust on läbi käinud „lamava politseiniku“ teema? Kas seda ei kaalutud?
Hergo Tasuja: lamava politseiniku puhul on probleemiks suuremad masinad ja talvine lumelükkamine, mis võivad selle teelt ära lükata või lõhkuda.
Jalmer Lipu: kui korrusmajade vaheline ala jääb õuealaks, siis võiks mõelda, et Tärkma poole liikujatele teha korda ümbersõidutee ohvritamme juurest, mis praegu ei kannata suuremat liikluskoormust. Siis ehk ei olekski probleemi.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja leiti, et pigem peame mõistlikku ja ohutut käitumist ootama  täiskasvanuilt. Lisaks kaaluda “Lapsed teel” märgi lisamist.

Päevakorrapunkt 3. Sõru Saundi taotlus välilava püstitamiseks

Hergo Tasuja selgitas, et olemas on välilava eskiisid ja positiivsed otsused KIKi ja LEADER projektide toetuseks. Vallale on esitatud taotlus projektide omaosaluse katmiseks summas 9 770 eurot, hinnanguline kogumaksumus 20 000. Plaanis on rajada 3-korruseline musamajakas kõrgusega 7 meetrit.
Liina Lepamaa: kuhu Sõru sadama territooriumil see tuleks?
Hergo Tasuja: sadamaalale, kohta ei saa nemad ise üksi otsustada. Kui osavallakogu ütleb taotlusele JAH, siis saab asjaga edasi minna, kui EI, siis jääb asi katki.

Toimus arutelu.

Jane Üksik: sooviks põhjalikumat projekti tutvustust – mitu aastat/festivali nad seda kasutada saaks, kui kapitaalne ja turvaline ehitus on?
Anne-Mall Reinu juhtis tähelepanu, et ei peaks keskenduma rahale, vaid mõtlema sellele, kas me Sõru sadama territooriumile tahame sellist torni?
Katrin Visnapuu täpsustas, et kas me peame täna otsustama ära rahaeralduse?
Hergo Tasuja vastas, et täna on vaja otsustada, kas anname omaosaluseks 9 770 eurot.
Pilvi Post: oleks näha tahtnud 3D pilti.

Toimus hääletus.

Otsustati: olemasoleva info põhjal mitte toetada omaosaluse eraldamist välilava püstitamiseks Sõru sadamasse.

Päevakorrapunkt 4. Volikogusse minevad eelnõud

2020 eelarve III lugemine
Hergo Tasuja andis selgitusi valla eelarveprojekti ja Kodusaare fraktsiooni poolt valla eelarveprojekti tehtud muudatusettepanekute kohta.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelarve vastuvõtmist esitatud kujul

Ülejäänud eelnõude kohta osavallakogu arvamust ei avaldanud.

Päevakorrapunkt 5. Ülevaade rahvastikust Emmaste osavalla kontekstis
Osavalla vanem andis osavallakogule ülevaate viimase 20 aasta jooksul Hiiumaa vallas ja Emmaste osavallas rahvastiku liikumisest. 

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6. Tohvri laiendamishange

Hergo Tasuja: Positiivne, et esitati kuus pakkumust. Vallavalitsuse määratud hinnanguline maksumus oli 705 000 eurot + käibemaks. Odavaim pakkumine oli koos käibemaksuga 699 000 eurot, mis on oodatust umbes 100 000 eurot odavam. Peale tulemuste kinnitamist saab hakata projekteerima ja 2021. aasta augustiks peab objekt valmis olema.
Hooldekodu kohatasud tõusevad sel aastal, aga juurdeehitus (15 kohta) tekitab võimaluse rohkem tulu teenida ning aitab seeläbi kulusid (palgatõusud) katta.
Katrin Visnapuu: kas teised hoolekandeasutused, mis Hiiumaal tegutsevad, mõjutavad Tohvri täituvust?
Hergo Tasuja vastas, et mitte.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 7. Sõru sadama arengud
Hergo Tasuja: Saarte Liinid projekteerib oma sadama laiendust. Väikelaevasadamat arendab SA Hiiumaa Sadamad, kirjutades projektitaotlust EstLat taotlusvooru. Vajalike dokumentide koostamisel on abi küsitud ka osavallalt. 31. jaanuaril lõppes konkurss restaureerimishalli rentniku leidmiseks.
Katrin Visnapuu: Oli üks pakkumine, aga see ei vastanud tingimustele ja seega konkurss luhtus. Sel navigatsiooniperioodil jätkub sadamas kõik nii nagu siiani.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 8. Muud küsimused

8.1. Pikaranna detailplaneering

Selgitusi jagas maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post. Detailplaneering on volikogu poolt algatatud ja praegu on eskiisi avalikustamine. Probleem on erateega, sest juurdepääsutee kinnistule läheb üle erakinnistute. Arendaja soovib teed avalikuks teeks teha.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 9. Kokkuvõte eakate seas läbi viidud rahulolu küsitlusest

Hergo Tasuja tutvustas osavallakogule Hiiumaa valla 65+ elanike rahulolu küsitluse kokkuvõtet. Selgitusi jagas ja teemat kommenteeris ka osavalla sotsiaaltöö spetsialist Liia Rull.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 13. märts 2020 kell 9 vallamajas.

Puhkus

Ametlikult oli sel nädalal puhkus. Samas pigem tavapärane rütm.
Ehk kuidagi ei harju ära sellise puhkamisega, kui oled õpetaja-ametis saanud nautida puhkust selle tõelises tähenduses. Sulged enda järel ukse ja töö sind üles ei otsi, töömõtteid mõtlema ei pea.

Plusspoolele saab kanda lume. Või täpsemalt - võimaluse lund lükata. See mulle päriselt meeldib. Mõnus trenn.

neljapäev, 27. veebruar 2020

Jooks

23ndal osalesin Paluküla jooksul (mikrofoni hoidmise kõrvalt). Endalegi üllatuslikult õnnestus distants täitsa rahuldavas tempos ning kergel sammul läbida.

kolmapäev, 26. veebruar 2020

Mälu

Reede õhtul mängisime Kärdla mälumängu viienda etapi.
Punktisummad olid pea kõigil tavapärasest kõrgemad. Ent meil õnnestus koguni 83-protsendiliselt märki tabada. Ehk 53 punkti maksimaalsest 64st. Sarja rekord (käib üheksas hooaeg) või selle kordamine, peakorraldaja sõnul.
Et meil üks põhiliige puudus, kutsusin asendaja. Igati õnnestunud käik, arvestades, et teadis just paari-kolme asja, mida teised mitte. Endal õnnestus samuti pea alati õiged valikud teha - kas siis otsustamine enda peale võtta või tiimikaaslase õige variant paberile panna. Isegi mõlemad muusikaküsimused saime paika :)

reede, 21. veebruar 2020

Hiiumaa

Soovid järgmiseks päevaks lille. Poes aga sobilik puudub. Kaubaauto tuleb õhtuse laevaga. Seega - pole probleemi! Lillepoe omanik toob soovitu sulle õhtul koju ära.
Hiiumaal on tore :)

neljapäev, 20. veebruar 2020

Elanike arv (Pühalepa)

01.01.2017        1590
01.01.2018        1586
01.01.2019        1626
01.01.2020        1636

Elanike arv (Kärdla)

01.01.2017               3340
01.01.2018               3327
01.01.2019               3270
01.01.2020               3237

Elanike arv (Kõrgessaare)

01.01.2017               1283                     
01.01.2018               1266                     
01.01.2019               1280                     
01.01.2020               1276

Elanike arv (Käina)

01.01.2017 – 2096
01.01.2018 – 2118
01.01.2019 -  2117
01.01.2020 – 2090

laupäev, 8. veebruar 2020

Talvehooaeg

Talvekuudel oleme külastanud nii Kuressaare kui Pärnu linna. Võib-olla mõneti isegi üllatuslikult saab välja tuua, et Saaremaa pealinn on märksa aastaringsem linn. Ehk et ka detsembris ja jaanuaris on üpris palju kohvikuid ja muud säärast avatud, samas kui suvepealinnas on märkimisväärne osa neist suletud. Uksel silt, et ootame teid aprillis või mais.

teisipäev, 4. veebruar 2020

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar 2020. aasta
 
Nimi 2020 2019 Muutus (%)
Haapsalu linn 978 721 922 318 6,12
Hiiumaa vald 849 642 790 655 7,46
Kihnu vald 53 635 47 879 12,02
Lääne-Nigula vald 541 548 499 049 8,52
Lääneranna vald 388 969 372 133 4,52
Muhu vald 172 224 155 532 10,73
Pärnu linn 3 622 694 3 456 305 4,81
Ruhnu vald 15 032 16 500 -8,90
Saaremaa vald 2 374 158 2 294 600 3,47
Vormsi vald 39 807 37 130 7,21
KOKKU 113 503 896 105 422 072 7,67

pühapäev, 2. veebruar 2020

02022020

Ainult nullid ja kahed. Kui ei ole kahtesid ehk kaks ei ole koos, siis on ainult nullid ehk midagi ei ole.