neljapäev, 17. oktoober 2019

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosolek nr 21


1. Hiiumaa valla eelarvestrateegia
Ülevaate Hiiumaa valla eelarvestrateegiast aastateks 2020 – 2023 ja selle koostamise põhimõtetest andsid Hiiumaa valla rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar ja finantsist Karin Gross, kes vastasid osavallakogu liikmete küsimustele palgapoliitika, tulude ja kulude ning Emmaste osavalla investeeringute üle.

Otsustati: toetada Hiiumaa valla eelarvestrateegiat esitatud kujul.


2. Osavalla vanema ülevaade
Hergo Tasuja: Volikogu võttis vastu valla lisaeelarve. Uue eelarve arutelud on vallavalitsuse tasemel toimumas ja hiljemalt 1. detsembril peab vallavalitsus andma eelarve volikogule üle.
Emmaste osavalla teehanke tööd on lõppenud, lisatööna on parklates tehtud joonimine ja jäänud on veel haljastustööd.
Pärna pood on saanud uue omaniku, omanikud plaanivad ellu viia majale kavandatud äriplaani, majas saab olema majutusasutus ja kohvik.
Uue jäätmekorralduse avalikud infotunnid, kus osalevad nii valla kui Keskkonnaameti, Eesti Keskkonnateenuste ja taaskasutusorganisatsioonide esindajad, toimuvad 4.-6. novembrini üle Hiiumaa. Emmaste osavallas 5. novembril Emmaste päevakeskuses.
Muinsuskaitsele oleme esitanud taotluse Mänspe kiriku ümber suurte ja ohtlike suurte puude langetamiseks ja kirikuaia kordategemiseks. Lisaks veel Emmaste surnuaias 4 risti taastamiseks.
Osavaldade koostöös ja Kärdla osavalla juhtimisel on ettevalmistamisel KIKi projektitaotlus tänavavalgustuse uuendamiseks ja Emmastes on plaanitud renoveerida 51 valgustuspunkti. Põhiliselt on need Emmaste keskuses ja kui KIKi rahastust ei peaks saama, siis tuleb omavahenditega töid järk-järgult teha.
Kaasava eelarve raames rekonstrueeritud tenniseväljak on korras ja treeningud käivitunud. Osalejaid on praegu umbes 40. Hetkel on pooleli järgmise aasta kaasava eelarve hääletus.
Kooli juures valmis katusega rattahoidla.
Toimus Hiiumaa rattanädalavahetus ja Emmaste öösõit. Korraldus oli ladus ja kõik sujus. Aitäh korraldajatele.
Osavallas käisid kuu keskel külas Rapla kultuuritöötajad ja kuu lõpus Pärnu linna osavaldade esindajad. Laias laastus võib kohtumised kokku võtta – meil läheb Hiiumaal päris hästi ja teistega võrdluses ei pea silmi sugugi maha lööma.

Liina Lepamaa teavitas osavallakogu, et kohalikud noored sooviksid Emmastesse skatepargi rampe.


3. Emmaste raamatukogu põhimäärus

Emmaste raamatukogu põhimääruse eelnõud tutvustas direktor Marju Allik. Hergo Tasuja täpsustas, et ühtlustatakse kõigi Hiiumaa raamatukogude põhimäärused. Suuremad muudatused puudutavad lahtiolekuaegade kinnitamist – need kinnitab nüüd vallavalitsuse asemel raamatukogu direktor kooskõlastades selle hoolekogu või nõukoguga ning direktorite töölepingud muutuvad tähtajalisteks - 5 aastat. Muudatus puudutab uusi juhte, praeguseid töölepinguid ei muudeta.

Otsustati: Toetada eelnõu esitamist volikogule


4. Sõru muuseumi tulevik
Katrin Visnapuu: Külaselts on teinud ettepaneku, et külaselts ja teised piirkonnas tegutsevad seltsid tahaksid kasutada maja alumise korruse ruume külamajana.

Hergo Tasuja: Sõru muuseumi nõukogu koosolekul arutati Hiiumaa muuseumi esindajatega, et SA-ga Hiiumaa Muuseumid tehakse koostööd museaalide säilitamise ja kirjeldamise küsimustes. Tänased museaalide hoiutingimused on pehmelt öeldes nadid.
Muuseumi külastas ka Päästeameti inspektor. Üldpilt oli positiivne, aga varuväljapääsudele peab juurdepääs olema avatud. Päästeamet juhtis tähelepanu, et ehitisregistris on hoone ühekorruseline.

Otsustati: Võtta saadud info teadmiseks. Ootame Hiiumaa muuseumi esindajate kohtumist kogukonnaga, eriti just inimestega, kes museaale annetanud. Toetada, et VAKi juhataja on muuseumi direktori kohusetäitja ja muuseum säilib allasutusena.


5. Volikogu eelnõud
5.1 Pikaranna detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
Selgitusi planeeringu kohta jagasid maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post ja Hergo Tasuja.
Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelnõud

5.2 Välireklaami paigaldamise eeskiri
Katrin Visnapuu tegi ettepaneku, et ärireklaam võiks olla tasuline.
Toimus hääletus: poolt 2, vastu 0 ja erapooletu 1 osavallakogu liiget.
Otsustati: teha volikogule ettepanek muuta eelnõud selles osas, et ärireklaam oleks tasuline.

5.3 Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine
Eelnõud tutvustas ja selgitas osavalla vanem Hergo Tasuja.
Otsustati: toetada eelnõud

5.4 Varalise kohustuse võtmine (MTÜ Rõõmu allikas)
Eelnõud tutvustas ja selgitas osavalla vanem Hergo Tasuja.

Otsustati: toetada eelnõud

Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 8. november kell 9 vallamajas.

Kommentaare ei ole: